Asian Women's Resource Exchange (AWORC) logo
About AWORC Search/Sitemap Members' Workspace Feedback
Beijing +5 Section Multilingual Search Women's Electronic Networking - WENT Research
AJWRCAPWINCARROWAPC-WNSPGCSDIWSIsis ManilaJCA-NETKWDIUP-CSWCD

AWORC


 

Asia Japan Women's Resource Center (AJWRC) Japan

ศูนย์ข้อมูลผู้หญิงเอเชียญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์ข้อมูลผู้หญิงเอเชียญี่ปุ่นถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1995 อย่างไรก็ตาม องค์กรนี้มีพื้นฐานมา จาก (Asian Women's Association) หรือ องค์กรการช่วยเหลือสตรีเอเชีย ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นในปี ค.ศ 1970s เป็นองค์กรที่เน้นในการพัฒนาเรื่องสิทธิเท่าเทียมของหญิงชาย การพัฒนาในกระบวนการเรื่องประเทศทาง ตะวันตก และตะวันออกในเชิงของชาวญี่ปุ่นโดยทั่วไป และการเคลื่อนไหวทางสิทธิทั่วไปของผู้หญิงญี่ปุ่น การที่องค์กรศูนย์ข้อมูลผู้หญิงเอเชียญี่ปุ่น (AJWRC) ได้จัดขึ้นนี้ เพื่อต้องการพัฒนาสังคมที่สร้างสรรค์สำ หรับศตวรรษที่ 21นี้ ซึ่งเป็นสังคมที่เน้นในเรื่องของความเท่าเทียมของหญิงชาย ความมั่นคงทางนิเวศวิทยา และประชาธิปไตยท้องถิ่นและสากล

ทาง AJWRC ยังเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ในบทบาทของญี่ปุ่นในเรื่องของ "วิสัยทัศน์เอเชีย" ทั้งในระ ดับภูมิภาคและในระดับสากลด้านเศรษฐกิจ และวิเคราะห์ด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อสตรีในภูมิภาค เอเชีย ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเพียงประเทศที่ส่งออกสินค้าเทคโนโลยีอื่นให้กับประเทศเพื่อนบ้านเพียง อย่างเดียว ยังเป็นประเทศที่หมายของประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียที่ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อ ถูกล่อลวงมาขาย บริการในประเทศนี้ AJWRC เชื่อว่าวิถีชีวิตของสังคมญี่ปุ่น เป็นเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อผู้คนในเอเชียด้วย

การเคลื่อนไหวของ AJWRCได้เน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน อีกทั้งผู้หญิงในเอเชีย ที่ยังไม่ได้รับความสนใจในปัญหาเรื่องต่างๆ AJWRC ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลต่างๆ เช่น ประเด็นที่ยังไม่ได้เปิด เผยในสาธารณชน ประเด็นของสตรีนิยม สิทธิผู้หญิง ผู้หญิงกับการพัฒนา ผู้หญิงและสิ่งแวดล้อม การใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงในสงครามและในสถานการณ์ที่มีการสู้รบ และในเรื่องของผู้หญิงและความสัมพันธ์กับนานาชาติ นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาแล้ว ทาง AJWRC จัดทำการวิจัย การจัดอบรม และสัมนาอื่นๆ AJWRC มีผลงานและติดตามและส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆ ล้วนนำมาซึ่งความเข้าใจและการประสานงานกับกลุ่มผู้หญิงอื่นๆ ในโลกนี้อีกด้วย

Address:
14-10-311 Sakuragaoka
Shibuya-ku
Tokyo 150-0031
Japan
Tel: +81 (0) 3 3780 5245
Fax: +81 (0) 3 3463 9752
Email: ajwrc@jca.apc.org


 

UP, College of Social Work and Community Development (UP-CSWCD) Philippines

วิทยาลัยเพื่อการพัฒนาของสังคมและชุมชน ประเทศฟิลิปปินส์

มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ เป็นมหาวิทยาลัยแรกในฟิลิปปินส์ที่ได้จัดให้มีโครงการสตรีศึกษา กลุ่มที่มีบทบาท นำการศึกษาคือ วิทยาลัยเพื่อการพัฒนาของชุมชนและสังคม ซึ่งได้จัดให้มีประกาศนียบัตรกับผู้หญิงและ การพัฒนา อีกทั้งยังจัดให้มีการอบรมเรื่องการพัฒนาชุมชนและการบริการทางด้านสังคมให้กับคนที่ทำงาน รัฐบาลและองค์การเอกชน CSWCD ได้เน้นและมีบทบาทในการรณรงค์เรื่องมิติหญิงชาย และความเท่าเทียม ในสิทธิหญิงชายในเชิงปฏิบัติอีกด้วย วิทยาลัยนี้มีห้องสมุดที่มีข้อมูลมากมายในเรื่องของผู้หญิง และได้ กลายเป็นแหล่งข้อมูลเรื่องสตรีศึกษา สำหรับนักเคลื่อนไหวและนักเรียนทุนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยต่างพา กันหลั่งไหลเข้าสู่ มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ

ทาง CSWCD ยังมีบทบาทสำคัญในการแนะแนวการขยายศูนย์สตรีศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เป็นรูป แบบแรกของสตรีศึกษาในฟิลิปปินส์ ศูนย์สตรีศึกษายังได้จัดให้มีการอบรมนอกวิทยาลัย ในเรื่องของมิติ หญิงชายอีกด้วย และทางศูนย์ยังมีชื่อเสียงในการเผยแพร่หนังสือเรื่อง "The Review on Women's Studies"

ที่ติดต่อ

 

Contact details:

Address:
UP Diliman Campus
Diliman
Quezon City
Philippines
Tel: 63- 2 920 5310 to 99 local 5574
Fax: 63 2 929 8438
Email: cswcdlib@cswcd.upd.edu.ph
URL: www.upd.edu.ph/cswcd
Library Hours: เวลาห้องสมุด
8:00 am to 12:00 am, 1:00 pm to 6:00 pm (Mondays to Friday)
8:00 am to 12:00 am, 1:00 pm to 5:00 pm (Saturdays)


 

Association for Progressive Communications

Women's Networking Support Programme (APC-WNSP)

สมาคมเพื่อการพัฒนาชุมชน เครือข่ายด้านการสนับสนุนผู้หญิง (APC WNSP)

สมาคมเพื่อการพัฒนาชุมชน เครือข่ายด้านการสนับสนุนผู้หญิง (APC WNSP) ได้จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1993 ซึ่งในขณะนั้นสมาคมได้ถูกจัดตั้งจากปัจจัยและตามความต้องการของสตรีหลายๆกลุ่ม ขณะประชุมสา กลเรื่องสตรีครั้งที่ 4 และการประชุมเพื่อการพัฒนาการสื่อสารและเทคโนโลยีสากล ทั้งสองเป็นปัจ จัยหลักในการจัดทำโครงการนี้ขึ้น

APC เป็นทีมงานที่รวบรวมกลุ่มผู้หญิงมากกว่า 20 ประเทศ ทั้งด้านตะวันตก ตะวันออก เหนือ และใต้ สมาชิกเป็นผู้หญิง กลุ่มและองค์กรต่างๆที่ทำงานในภาคสนามในเรื่องของมิติหญิงชาย และ ICT และเป็น บุคคลที่ทำงานในเครือข่ายที่มีการสนับสนุน

สมาชิกมีความชำนาญทางด้านต่างๆ เช่น การจัดอบรม การใช้ข้อมูล มีทักษะด้านนโยบาย และส่วนมากจะเป็นสมาชิกในรูปแบบของอาสาสมัคร มีประสบการณ์และประวัติที่แตกต่างกัน และมาจาก หลายสาขาอาชีพ เช่น นักสิ่งแวดล้อม นักเคลื่อนไหวด้านสุขภาพผู้หญิง บรรณารักษ์ห้องสมุด นักหนัง สือพิมพ์ ล้วนทำงานเป็นเครือข่ายอาสาสมัครให้กับ APC

โปรแกรมของ สมาคมเพื่อการพัฒนาชุมชน เครือข่ายด้านการสนับสนุนผู้หญิง มีการสนับสนุนในเรื่อง ความเท่าเทียมของหญิงชาย การติดตามผลงาน การใช้ข้อมูล และการสื่อสารทางเทคโนโลยี เน้นเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของหญิงชาย หรือไม่เท่าเทียมเพราะไม่ได้มาจากเชื้อชาติเดียวกัน โดยทำ การวิจัย การอบรม ข้อมูล การสนับสนุนนักทำงานภาคสนามและนโยบาย ทักษะการแลกเปลี่ยน และการใช้ ICT โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสร้างเครือข่ายกับผู้หญิงกลุ่มอื่นๆ

เป้าหมายของ APC WNSP คือ

 1. สนับสนุนเพื่อให้มีการเข้าใจในเรื่องมิติหญิงชาย จัดทำนโยบาย และการใช้เวทีอื่นๆ
 2. ทำการวิจัยเรื่องมิติหญิงชาย และ ICT
 3. เพิ่มความรู้ ความเข้าใจและทักษะการทำงานในพื้นที่ในเรื่องของมิติหญิงชายและ ICT โดยมีการติด ตามผลจากโครงในพื้นที่ที่ทำอยู่
 4. นำข้อมูลเรื่องมิติหญิงชาย และ ICT นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

WNSP ทำงานบรรลุเป้าหมายเนื่องจากมีการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องจากโครงการที่ทำอยู่ในพื้นที่ต่างๆ เช่น การวิจัย การจัดอบรม การทำงานเชิงนโยบาย การเผยแพร่ข้อมูล และการสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาค

Contact details:
Global Coordinator: Karen Banks
Postal Address: GreenNet, 74-77 White Lion Street, London N19PF, UK
Email: karenb@gn.apc.org

Asia Pacific Regional Coordinator: Chat Carcia Ramilo
Post Address: 34 Lipa St., Phil-Am Subdivision, 1100 Quezon City, Philippines
Email: chat@apcwomen.org
URL: www.gn. apc. org/ apcwomen/


 

Asian Pacific Women's Information Network Center (APWINC) South Korea

ศูนย์ประสานงานและข้อมูลผู้หญิงในเอเชียแปซิฟิก ประเทศเกาหลีใต้

ศูนย์ประสานงานและข้อมูลผู้หญิงในเอเชียแปซิฟิก ประเทศเกาหลีใต้ สนับสนุนผู้หญิงในการใช้สื่อ และเทคโนโลยีข้อมูลเครือข่ายผู้หญิง (APWINC) โดยเล็งเห็นว่า การสนับสนุนให้ผู้หญิงมีความ รู้ด้านการใช้สื่อและการสื่อสารในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค เป็นก้าวแรกที่จะทำให้ผู้หญิงมีการพัฒนาความเป็นอยู่และมีสิทธิเท่าเทียมกันในสังคม

(APWINC) เป็นองค์กรที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้หญิงทั้งปัจเจกชน และองค์กร ผู้หญิงต่างๆ มีความสามารถที่จะใช้สื่อเพื่อการพัฒนาและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อปี ค.ศ. 1996 พฤศจิกายน 5-6, สถาบันวิจัยแห่งสตรีเอเชีย UNESCO ประเทศเกาหลี ได้จัดอบรม เรื่องผู้หญิงและ สื่อต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขึ้น นอกจากนี้ยังมีสัมนาและการอบรมหลายๆครั้งเกี่ยวกับผู้หญิง ที่โตรอนโต (March, 1996), การประชุมสากลครั้งที่ 4 ของผู้หญิง ที่กรุงปักกิ่ง ในปี 1995 ซึ่งมีการ เล็งเห็นความสำคัญของสื่อ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรต่างๆ และได้จัดตั้ง APWINC ขึ้น

ผลงานที่ยอดเยี่ยมของ APWINC ได้จัดทำคือ การอบรมเชิงปฎิบัติการในการนำเสนองานการแลกเปลี่ยน ข้อมูลและการสร้างเครือข่าย สตรีในอนาคต ในเดือนธันวาคม ปี 1997 ในการอบรมครั้งนั้น มีองค์กรนำสตรีทั้งหมด 6 องค์กรที่ทำเรื่องข้อมูลมานำเสนอในการอบรม และมีแผนที่จะขยายโครงการ ร่วมกันอีกด้วย นอกจาก APWIC แล้ว ยังมีองค์กรอีกหลายๆองค์กรที่ทำงานด้านสตรี เช่น Kwoninet, WOMEN21, FemiNet, Womenlink, และ KSVRC

UNESCO ได้เล็งเห็นความสำคัญของมาตราฐานสตรีในเอเชียแปซิฟิก การสื่อสารทางด้านเทค โนโลยีขึ้น และAPWINC เป็นองค์กรกลางของ UNESCO ด้านการสื่อสารทางเทคโนโลยีสำหรับสตรี

APWINC มีการบริการทางด้านข้อมูลทางอินเตอร์เนท เช่น ผู้หญิงและการวิจัย (WomRes), ผู้หญิงและ การศึกษา (WomEud), Women and Culture (WomCulture), Women and Consulting (WomConsulting), Women and Link (WomLink). บริการเหล่านี้ สามารถดูได้จาก website ของ APWINC

Address:

53-12 Chungpa-dong 2-ka
Youngsan-ku , Seoul, 140-742 Korea
Tel: 82 2 710 9886, 82 2 710 9428
Fax: 82 2 714 2269, 82 2 710 9296
Email: apwin@apwinc.sookmyung.ac.kr URL: www.women.or.kr


 

Asian Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW) Malaysia

ศูนย์การวิจัยและข้อมูลสตรีในเอเชียแปซิฟิก (ARROW) ประเทศมาเลเชีย

ARROW จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม ปี 1993 และเป็นองค์กรสตีที่อิสระในระดับภูมิภาค ตั้งอยู่ที่กรุง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย ในปัจจุบัน ARROW ได้เน้นการทำงานในเรื่องของผู้หญิงและสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้หญิงและอนามัยเจริญพันธุ์

ในฐานะที่เป็นองค์กรข่าวสารและวิจัย ARROW ได้ผลิตสื่อให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อ มูลนโยบายประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับมิติหญิงชาย องค์กรได้ทำงานกับกลุ่มท้องถิ่น ระดับชาติและในระดับสากล โดยการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเอกชนต่างๆในเอเซียแปซิฟิค ในเรื่องของสุขภาพ ประชากรและการวางแผนครอบครัว ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงในระดับ สากล

ARROW ได้ดำเนินงานในการเก็บข้อมูลใหม่โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านนโยบาย การวางแผนในการทำ งานในเรื่องสุขภาพของผู้หญิงและได้ทำงานวิจัยไปอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 1993 ARROW ได้จัดทำสื่อในการเผยแพร่เรื่องสุขภาพทางนิตยสาร อนามัยเจริญพันธุ์และน โยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และได้เสริมสร้างทักษะในการทำงานให้กับองค์กรเอกชนสตรีอีกด้วย

ARROW ได้จัดมีศูนย์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง ของอนามับเจริญพันธุ์ โดยได้รับข้อมูลจากหลายๆที่ ในการวิจัยนั้น ARROW ก็ได้ทำการวิจัย ในระดับรากหญ้า โดยเผยแพร่หนังสือเรื่อง "ฟังเสียงของผู้หญิงบ้าง" ซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพผู้หญิงเพื่อให้ มีการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายหลังจากที่มีการประชุมนานาชาติที่ประเทศไคโล เมื่อปี 1994

กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารของ ARROW นั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะให้กลุ่มองค์กรอื่นๆ และบุคคล ต่างๆในเอเชียแปซิฟิกให้มีความเข้าใจประเด็นผู้หญิง โดยเฉพาะเรื่องของอนามัยการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง และสิทธิการอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรี

ARROW มีรายชื่อเพื่อส่งข่าวสารเรื่องการศึกษา สื่อ งานด้านนโยบาย การบริหารงาน และการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ที่สนใจด้วย

  

Address:
2nd. Floor, Block F
Ajnjung FELDA
Jalan Maktab
54000 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: 60 3 292 9913
Fax: 60 3 292 9958
Email: arrow@po.jaring.my
URL: TBC


 

Gender Centre for Sustainable Development (GCSD) Mongolia

ศูนย์พัฒนาเพื่อความยั่งยืนของมิติหญิงชาย

ศูนย์วิจัยและข้อมูลสตรี (WIRC) เป็นองค์กรผู้หญิงอิสระ และไม่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ใดใด ที่จัดตั้งขึ้นในปี 1995 โดยมีจุดประสงค์หลักดังนี้คือ

 

ทางศูนย์ยังให้มีการสนับสนุนกระบวนการทำงานในเรื่องของมิติหญิงชายในเชิงนโยบายของรัฐ การวาง แผนงาน และโปรแกรมต่างๆในมองโกเลีย องค์กรนี้ยังได้ร่วมงานกับกลุ่มองค์กรผู้หญิงต่างเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมในการเมืองและเศรษฐกิจของผู้หญิง WIRC's ทำงานมากในเรื่องของ

 1. การวิจัยเรื่องมิติหญิงชาย
 2. การเก็บข้อมูลข่าวสาร และสื่อ
 3. การสร้างเครือข่าย
 4. การจัดอบรม

WIRC ได้จัดให้มีห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งเก็บและรวบรวมข้อมูลหนังสือในและต่างประเทศ และข้อมูล การวิจัยอื่นๆในเรื่องของมิติหญิงชาย WIRC โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบด้วยระบบคอมพิว เตอร์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง บริการทั้งสองอย่างเปิดให้สาธารณชนเข้าไปใช้บริการอย่าง ทั่วกัน

 

 

 

WIRC ร่วมงานกับกลุ่มองค์กรผู้หญิงต่างๆดังต่อไปนี้

FEMINET

WIRC และ FEMINET ร่วมมือกันกับกลุ่มสหพันธรณรัฐจีน เกาหลี และมาเลเซีย

3rd EAST ASIAN WOMEN'S FORUM

ในการประชุมครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 23-26 August 1998 นั้น WIRC มีการจัดกิจกรรม ต่างๆของกลุ่มสตรีมองโกเลียผ่านทาง WEB SITE ที่จัดสร้างขึ้น

MONGOLIAN RESOUCE CENTER NETWORK

เครือข่ายนี้ เกิดขึ้นจากการประชุมในปี 1998 โดยกลุ่มต่างๆจะสามารถแลกเปลี่ยนและค้นคว้าจาก WEB SITE ที่สร้างขึ้น

WIRC ได้ทำการค้นคว้าและเก็บข้อมูลเรื่อง "สถานะเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของ ผู้หญิงมองโกเลีย" โดยได้ทำการเก็บข้อมูลจากห้าภูมิภาค และมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งในเมืองและชน บทประมาณ 3800 คน ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประทับใจให้กับองค์กรรัฐและเอกชนอย่างมากทางองค์กรยังได้ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มผู้หญิงต่างๆ กลุ่มในชุมชน องค์กรภาครัฐ มหาวิทยาลัย และสถาบัน ทางวิชาการอื่นอีกด้วย

WIRC ยังได้ร่วมงานกับองค์กรและฝ่ายต่างๆ เช่น UNDP Reference Cenere, ฝ่ายประชากรสัง คมในมองโกเลีย สถาบันสื่อในมองโกเลีย และหอสมุดต่างๆในมองโกเลียด้วย ทางองค์กรกำลัง อยู่ในระหว่างการดำเนินการกับองค์กรรัฐในแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ผู้หญิง โดยการส่งเสริมกิจกรรม อาชีพเพื่อให้มีรายได้ WIRC จัดทำเรื่องมิติหญิงชายภายใต้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนหลายแห่ง เช่น German GTZ, Soros Foundation และ ADB มองโกเลีย

WIRC ทำงานร่วมกับมูลนิธิชาวมองโกเลีย โดยมีการสนับสนุนให้กลุ่มสตรีและองค์กรอื่นๆหันมาให้การ สื่อสารทางเทคโนโลยีในโครงที่เรียกว่า "ศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร และสื่อ" โครงการนี้ได้ส่งเสริมและมี ผลต่อการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของผู้หญิงเพิ่ม ศักยภาพ ซึ่งเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาทางการศึกษาและสุขภาพผู้หญิงได้เป็นอย่างดี

 

Street Address:
Ulaanbaatar
10th Microdistrict
Apartment 10, Room 4
Mongolia
Mailing Addres:
P.O.Box 301 Ulaanbaatar 26
Mongolia
Tel/Fax: 976 1 367317
Email: wirc@magicnet.mn
URL:www.wirc.mn

 

 

Women's Electronic Network Training (WENT)

การอบรมด้านเครือข่ายอิเส็กทรอนิคสตรีเอเชียครั้งที่ 3

การอบรมด้านเครือข่ายอิเล็กทรอนิคสตรีเอเชียครั้งที่ 3 หรือ WENT 2001 จะจัดขึ้นในวันที่ 2-8 July ที่กรุงโซล เกาหลีใต้ การอบรมครั้งนี้จะได้รับการสนับสนุนจาก UNESCAP

ในส่วนของ ปักกิ่งบวกห้า

ทรัพยากร กิจกรรมและองค์กรของสตรีในภูมิภาค จากการสรุปของปักกิ่งบวกห้า

การเลือกสู่ความหลากหลายรูปแบบ

มีการเลือกหาภาษาหลายภาษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสตรีในเอเชีย ทั้ง On-Line และ Off-Line

WENT

มีการอบรมให้ผู้หญิงในเอเชียในการบริการ web, on-line และการสื่อสารในการรณรงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งหมด 3 ปี

การวิจัย

ผู้หญิงในเอเชียแปซิฟิกใช้ ICT ได้อย่างไร ผลสรุปของโครงการวิจัยจะตอบให้ท่านได้ในเร็วๆนี้

 


 

  Isis International-Manila

ไอซิส นานาชาติ กรุงมะนิลา

จัดตั้งขึ้นในปี 1974 เป็นองค์กรสตรีระดับนานาชาติ ในการรณรงค์ การเพิ่มศักยภาพให้กับผู้หญิง โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรอื่นๆ องค์กรได้ขยายงานด้านข้อมูลไปในระดับโลก เน้นประเด็นเอเชียและแปซิฟิกให้กับผู้หญิง กลุ่มองค์กรสตรีที่รณรงค์เพื่อสิทธิสตรี การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะและบทบาทการเป็นผู้นำในสังคมหรือการเคลื่อนไหวของสตรี เชื่อมโยงกลุ่มสตรีที่ทำในประเด็นที่คล้ายคลึงกันในการรณรงค์ Isis เน้นในเรื่องของสิทธิเท่าเทียมของหญิงชาย ในการใช้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร เครื่องมือ ต่างๆและทางเทคโนโลยี

ISIS ร่วมงานกับองค์กรสตรีอื่นๆ โดยสร้างเครือข่ายเพื่อเปิดเผยสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมของหญิงชายในปัจจุบัน และร่วมกันออกแบบในการสร้างข้อมูลและการสื่อสารโดยใช้สื่อต่างๆ

ISIS ยังเน้นในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิค ให้บริการทางห้องสมุดทั้งประเด็นปัญหาที่เกาและใหม่ ที่มีผลกระทบต่อผู้หญิง

ISIS ยังสนับสนุนการวิเคราะห์ในเรื่องสตรีนิยม โดยการทำสื่อและเผยแพร่ในเรื่องอื่นๆด้วย ISIS ยังได้มีการพัฒนาผู้หญิงให้มีศักยภาพในการทำงานเกี่ยวกับสื่อต่างๆ และยังสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรสตรีและองค์กรอื่นๆ สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้

นอกจากการผลิตสื่ออื่นๆเช่น นิตยสาร Women in Action แล้ว ISIS ยังได้เผยแพร่เรื่องและประสบการณ์ของนักเคลื่อนไหวสตรีต่างๆด้วย ISIS ได้จัดทำเอกสารข้อมูลในประเด็นที่อ่อนไหวต่อผู้หญิงในมิติหญิงชาย (อ่านจากเอกสาร On-line เรื่องการใช้ความรุนแรงต่อสตรี) ISIS จัดทำนิตยสารประจำเดือน เรื่องต่างๆเกี่ยวกับสตรีเผยแพร่ จากการตีพิมพ์และผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์อีกด้วย

การบริการ ISIS ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ บ้านแห่งไอซิส กรุงมะนิลา เป็น website สำหรับแหล่งเก็บข้อมูลหรือห้องสมุด บ้านแห่งไอซิส ได้จัดการประชุมที่ใช้ต้นทุนต่ำ การอบรม และสิ่งอื่นๆที่องค์กรสตรี ต้องใช้ในการทำงานของตน

ISIS ร่วมงานกับ AWORC และหวังว่าจะสามารถสร้างเครือข่ายสตรีในเอเชียได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การจุดประเด็นการทำงานที่เป็นปัญหาคล้ายคลึงกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขในการเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กรสตรีอื่นๆ

Contact details:

Street address:
Isis House
3 Marunong St.
Barangay Central 1100
Quezon City
Philippines

 

Mailing Address:
P.O. Box 1837
Quezon City Main
Quezon City 1100
Philippines
Tel: 63 2 435 3405/ 436-0312
Fax: 63 2 924 1065
Commercial Fax: 63 2 815 0756/817 9742
Email: isis@isiswomen.org
URL: www.isisiwomen.org

Library Hours: 9:00 am 12:00 pm, 1:00 pm 5:00 pm (Mondays to Saturdays)


 

Institute of Women's Studies (IWS) Philippines:

สถาบันสตรีศึกษา ฟิลิปปินส์

วิทยาลัย St. Scholastica ได้จัดการอบรมในศตวรรษที่ 1970s ซึ่งเป็นช่วงที่ก่อให้เกิดการ เคลื่อนไหวของสตรีในฟิลิปปินส์ ในปี 1985 มีการฉลองการที่มหาลัยมีการทำสตรีศึกษาขึ้น สตรีที่เป็นนักเคลื่อนไหวมารวมตัวกันและจัดทำแผนการสอน เรื่องสตรีศึกษาขึ้น และในการรับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษา หรือ GED โดยผู้สอบเกี่ยวกับสตรีศึกษาในการทำประกาศนียบัตรด้วย

ในปี 1988 ได้มีประกาศให้มีสถาบันสตรีศึกษาในวิทยาลัยอย่างเป็นทางการขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายดังต่อไปนี้

 1. เพิ่มความรู้ความเข้าใจคำถามเกี่ยวกับสตรีโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการและทางเลือกอื่นๆเพื่อการศึกษา
 2. ในการทำวิจัยเรียนรู้เรื่องมิติหญิงชาย และโครงการอื่นๆผู้หญิง
 3. หาแนวทางที่เป็นทางการการศึกษาให้กับผู้หญิง ที่ไม่ได้เข้าเรียนในสถาบันอย่างเป็นทางการ

กิจกรรมต่างๆ IWS คือ

 1. สัมมนาและการจัดอบรม
 2. วิจัยค้นคว้าและการเผยแพร่ข้อมูล
 3. แหล่งข้อมูลและโปรแกรมด้านการพัฒนา
 4. วิทยุกระจายเสียง
 5. เป็นศูนย์ศึกษาพักพิงทางใจสำหรับผู้หญิง

IWS จัดให้มีห้องสมุด ประจำสถาบัน และรวมเรื่องสตรีศึกษาด้วย

โครงการมีเป้าหมายดังนี้

 1. สามารถค้นคว้าเรื่องผู้หญิงจากหนังสือเอกสารและสื่อต่างๆ
 2. พัฒนาการเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์สตรีฟิลิปปินส์
 3. เป็นแหล่งเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ซึ่งเหมาะสมแก่การนำไปใช้ในการอบรมรณรงค์ในเรื่องสตรีได้

ในปี 1993 สถาบันได้ให้บริการนักศึกษา คณาจารย์จากหลายๆวิทยาลัยในกรุงมะนิลามากขึ้น ห้องสมุดของสถาบันสามารถให้ข้อมูลกับ NGOs หน่วยงานของรัฐ ที่ต้องการข้อมูล ทั้งกลุ่ม ที่ทำงานเกี่ยวกับ มิติหญิงชายให้กับกลุ่มสื่อ กลุ่มการเมือง และองค์กรต่างชาติ มหาวิทยาลัย กลุ่มศาสนาและบุคลากร ต่างๆที่สนใจอีกด้วย

หลายศตวรรษที่ผ่านมานี้ องค์กรระดับชาติและองค์กรนานาชาติอื่นๆ หันมาสนใจเรื่องการใช้ความ รุนแรงกับผู้หญิง ซึ่งเป็นสิ่งที่ละเมิดสิทธิมนุษย์ชน และได้มีการรวมตัวกันเพื่อหาทางป้องกันและ แก้ไขปัญหา ทางสถาบันเองก็ได้เน้นเรื่อง การใช้ความรุนแรงและได้จัดเก็บข้อมูลและสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงต่อสตรี สถาบันได้ทำงานกับศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ถูกทำร้าย อย่างใกล้ชิด

สถาบันยังได้เริ่มจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเชื่อ เรื่องราวของสถาบันต่างในระหว่างการถูกยึดให้เป็นเมืองขึ้น กลุ่มผู้หญิงที่ไม่ได้รับความสนใจ สถาบันยังเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างนั้นเช่น ในประวัติศาสตร์ ชายเป็นผู้นำ การทำลายที่ก่อเกิดความเสียหายและสงคราม ความรุนแรง ความคิดที่ว่าชายเป็นใหญ่ การเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง ความกดดันทางเพศ และความคิดที่ว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่ด้อยกว่า

IWS ทำให้เห็นและเข้าใจว่า ผู้หญิงมีบทบาทอย่างมาก ทำให้ตระหนักว่าผู้หญิงมีบทบาทในประเทศ

สถาบันได้ติดสินใจจัดทำสื่อต่างๆขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อเรื่องการทำงานใกล้ชิดกับผู้หญิง และศาสนา เรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงในประวัติศาสตร์และยังจัดทำหัวข้อที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงกับ ผู้หญิง

ห้องสมุดมีสิ่งน่าสนใจมากมายเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ การใช้ความรุนแรงและประวัติศาสตร์ มีหนังสือที่จัดเก็บไว้ประมาณ 2500 หัวข้อ รูปถ่ายผู้หญิง 50 ใบ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ จำนวน 80 ม้วน

Contact details:
931 Estrada Street, Malate, Manila, Philippines
Mailing Address:
P.O.Box 3125, Manila, Philippines:
Tel: 632 2 522 3551
Fax: 632 2 591 1058
Email: IWS@phil.gn.apc.org
URL: www.portalince.com/ssc/women/index.htm

 


 

 

Korean Women's Development Institute (KWDI) South Korea

สถาบันเพื่อการพัฒนาสตรีเกาหลี (เกาหลีใต้)

KWDI ก่อตั้งเมื่อปี 1983 เพื่อสนับสนุนผู้หญิงให้เข้ามามีส่วนร่วมการทำวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิงและ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสตรี กฎหมายได้ประกาศอย่างเป็นทางการในปี 1982 ว่า KWDI จะเป็นองค์กรที่คอยช่วยเหลือรัฐบาลในการสร้างความเข้าใจเรื่องการเท่าเทียมของหญิงชาย ในการร่างนโยบายและ การปฏิบัติงาน KWDI เคยอยู่ไต้การบัญชาของ กรมการฝ่ายปกครอง แต่ปัจจุบัน KWDI อยู่ในการดู แลของคณะกรรมการสตรีแห่งชาติ และรายงานขึ้นตรงต่อพณฯท่านประธานาธิบดี

KWDI ยังเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นแหล่งสำคัญอยู่ 3 แหล่ง คือ เป็นแหล่งวิจัย เป็นศูนย์การศึกษาที่ยาวนาน และเป็นศูนย์ข้อมูลสตรี ศูนย์วิจัยได้ทำงานวิจัยขั้นพื้นฐานทางด้านนโยบาย ศึกษาเพื่อการสนับสนุนมิติหญิงชาย ในทุกๆพื้นที่ในสังคมเพื่อให้มีการวางนโยบายและการปฎิบัติของการเท่าเทียมในมิติหญิงชาย ส่วนศูนย์การศึกษาระยะยาวนั้น ให้ความรู้เกี่ยวกับมิติหญิงชาย การอบรมผู้หญิงเพื่อการเป็นผู้นำ การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาของผู้หญิง และการอบรมเพื่อความเชี่ยวชาญในระดับสากลอีกด้วย ทางศูนย์ก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นระดับนานาชาติ และส่งเสริมสนับสนุนโดยการให้ความรู้อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องสตรีศึกษาอีกด้วย

ส่วนศูนย์ข้อมูลแห่งสตรีนั้นได้จัดทำโครงการมากมายเพื่อการเผยแพร่ข้อมูล และเน้นในประเด็นที่น่าเป็นห่วงต่อผู้หญิง ทางศูนย์มีการมีเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมีห้องสมุดที่สามารถบริการทางข้อมูลทางสื่อ และการเผยแพร่อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเชื่อมโยงทางเครือข่ายข้อมูลทาง อิเล็คทรอนิคส์ระดับชาติอีกด้วย

KWDI ก็ยังได้ประสานงานกับ AWORC จะสามารถนำสื่อและข้อมูลต่างในห้องสมุดให้สตรี และประชาชน ได้ใช้มากยิ่งขึ้นให้ทั่วกันในประเทศเกาหลีใต้ อีกทั้งข้อมูลต่างๆได้รับการจัดเรียงโดยกลุ่มสตรี และสถาบันอื่นๆในชุมชนสามารถใช้บริการอย่างสะดวกได้

Contact details:
Address:
1-363 Bulkwang-dong
Eunpyung-ku
Seoul, Korea
Tel: 82 2 356 0070 Fax: 82 2 384 1767
Email: kwic@kwominet.or.kr

AWORC AWORC Home | About AWORC | Search - Site Map | Members' Workspace | Feedback